Klachtenprocedure

Op de Wegwijzer hechten we er veel waarde aan dat processen transparant verlopen. Wanneer je ergens vragen over hebt, kunt je  altijd bij de directeur, Marnix Maljaars, terecht.

 

Als ouder kun je ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Meestal kunnen deze klachten in onderling overleg opgelost worden. Je kunt in alle gevallen de leerkracht en de schoolleiding aanspreken.

Als je er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar jouw mening niet naar behoren is opgelost, dan kun je overleggen met de interne vertrouwenspersoon van de school: Sabine de Jonge, s.dejonge AT alberoscholen DOT nl, 0113-568810.


De vertrouwenspersoon luistert naar je, biedt ondersteuning en begeleidt je bij het nemen van vervolgstappen. Zij heeft kennis van klachtenprocedures, zij geeft je informatie en overlegt met je over te ondernemen acties. Zij bespreekt met je de voor- en nadelen van deze acties en brengt je zo nodig in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachten-procedure. De vertrouwenspersonen zijn integer en gaan professioneel en conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om met jegegevens.

Wanneer er ondanks gevoerde gesprekken geen overeenstemming kan worden bereikt, of er geen beter inzicht komt, geeft de klokkenluidersregeling van Albero Scholen handvatten om hiermee verder te gaan. 

 

Bedenk dat klagen mag! De vertrouwenspersoon helpt je graag op weg. 

 

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon van stichting Albero is Elke de Beyer. 

Elke de Beyer
06-52889686
info AT mediation-connect DOT nl  
 
De interne vertrouwenspersoon, directeuren, leerkrachten en ouders kunnen de externe vertrouwenspersoon consulteren.