Klachtenprocedure

Op de Wegwijzer hechten we er veel waarde aan dat processen transparant verlopen. Wanneer je ergens vragen over hebt, kunt je  altijd bij de directeur, Marnix Maljaars, terecht.

 

Als ouder kun je ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Meestal kunnen deze klachten in onderling overleg opgelost worden. Je kunt in alle gevallen de leerkracht en de schoolleiding aanspreken.

Als je er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar jouw mening niet naar behoren is opgelost, dan kun je overleggen met de interne vertrouwenspersoon van de school: Sabine de Jonge, s.dejonge AT alberoscholen DOT nl, 0113-568810.


De vertrouwenspersoon luistert naar je, biedt ondersteuning en begeleidt je bij het nemen van vervolgstappen. Zij heeft kennis van klachtenprocedures, zij geeft je informatie en overlegt met je over te ondernemen acties. Zij bespreekt met je de voor- en nadelen van deze acties en brengt je zo nodig in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachten-procedure. De vertrouwenspersonen zijn integer en gaan professioneel en conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om met jegegevens.

Wanneer er ondanks gevoerde gesprekken geen overeenstemming kan worden bereikt, of er geen beter inzicht komt, geeft de klokkenluidersregeling van Albero Scholen handvatten om hiermee verder te gaan. 

 

Bedenk dat klagen mag! De vertrouwenspersoon helpt je graag op weg. 

 

Externe vertrouwenspersoon

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. Je kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige. Deze is niet aan de school verbonden. Je kunt haar altijd raadplegen en vragen om advies. Daarnaast begeleidt de externe vertrouwenspersoon je bij de klachtenprocedure van je klacht. Ook kan deze externe vertrouwenspersoon bemiddelen tussen jou en de andere partij/de school. Het is prettig wanneer partijen zélf tot een voor hen beiden aanvaardbare oplossing komen voor hun conflict met een mediator als procesbegeleider. Dit heeft als voordeel dat het leidt tot een win-win situatie, waar beide partijen voordeel van hebben. Mediation richt zich op het herstel van het vertrouwen en de relatie tussen u en de andere partij. Dat is belangrijk voor de toekomst. Je kunt dan immers weer met elkaar verder. Het kan ook zijn dat geen sprake meer is van een relatie in de toekomst, maar dat je ervoor kiest om samen tot een goede afronding te komen.

In alle gevallen verdient deze manier dus de voorkeur boven een klachtbehandeling door een klachtencommissie.

 

De externe vertrouwenspersoon voor de scholen van Albero is Annette de Koning-Meeùs.

                         

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Annette de Koning-Meeùs

Extern vertrouwenspersoon, psycholoog, mediator, coach

annette@dekoningvertrouwenszaken.nl

info@dkvz.nl

06-41167134