Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is inspraak hebben bij de besluitvorming over het schoolbeleid. De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding (OMR) en de personeelsgeleding (PMR). 

Ten aanzien van sommige besluiten geldt dat de MR met het besluit moet instemmen, wil het besluit rechtsgeldigheid hebben. Voorbeelden daarvan zijn o.a.  vaststelling van de begroting, vaststelling ouderbijdrage en vaststelling van de schoolgids.

Voor sommige besluiten heeft de MR alleen adviesrecht. Voorbeelden daarvan zijn: wijzigingen in het rooster (schooltijden) en vaststellen van de schoolvakanties.

De rechten en plichten van de MR liggen vast in het MR reglement.

 

Meer informatie over de MR vindt u hier.