Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze schoolgids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze schoolgids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

  Venster Schoolgids 2023 2024 41582 06ED 000 15 12 2023

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?

  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op de Wegwijzer gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • Hanneke Strietman – De With (oudergeleding)
  • Annelies Schoones (oudergeleding)
  • Co van Es
  • Elsbeth Haasnoot
  • Mirjam Lamers (directeur: is adviserend lid van de MR)

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar ‘s middags op school plaats.

  Klankbordgroep ouders

  De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad wil de ouders van alle leerlingen goed vertegenwoordigen. Daarom vinden zij het belangrijk om regelmatig met ouders te praten. Te horen hoe zij tegen dingen aankijken en samen met hen bepalen wat we belangrijk vinden voor de school, leerlingen, leerkrachten en ouders. Twee keer per jaar komt de klankbordgroep op school bijeen om daarover te praten. Alle ouders zijn dan welkom!

  De klankbordgroepen voor het schooljaar 2022-2023 vinden plaats op een nader te bepalen avond in:

  10 november 2022
  7 maart 2023

  Heb je vragen of tips? Mail naar: wegwijzer@alberoscholen.nl

 • Activiteitencommissie

  Taak van de Activiteitencommissie 

  De Activiteitencommissie, beter bekend als de AC, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het team.

  Hoe makkelijk is het om te zeggen: wij organiseren activiteiten voor alle kinderen op de Wegwijzer. Klinkt heel simpel, toch? Maar, zo gemakkelijk willen wij er niet vanaf komen.

  In overleg met het team kijken wij wat we kunnen betekenen tijdens de Kinderboekenweek. Begin december hopen wij weer een zekere gulle gever te mogen verwelkomen op school. Hiervoor versieren wij de school en schaffen wij diverse noodzakelijke dingen aan.

  Zodra de stoomboot rechtsomkeert heeft gemaakt, wordt de school in knusse, feestelijke versieringen gehuld voor het kerstfeest. Natuurlijk blijft het niet bij versieren. Tijdens de kerstviering op school, helpen en verzorgen we waar nodig.

  En als het in de zomermaanden lekker weer is, kan de Activiteitencommissie een keer op ijsjes trakteren.

  Het schooljaar eindigen we altijd met een knallend eindfeest.

  In de weekbrief van ‘De Wegwijzer’ informeren wij u regelmatig over wat wij allemaal doen.

  Ouderbijdrage

  Door de ouderbijdrage kunnen wij activiteiten –en nog veel meer– organiseren voor de kinderen.

  Leden van de Activiteitencommissie

  We hebben een actieve en enthousiaste groep, bestaande uit:

  • Elvira (moeder van Thirza en Tygo)
  • Frances (moeder van Brynn)
  • Juf Marjetta (namens team de Wegwijzer)
  • Monique (moeder van Julie en Milo)
  • Kelly (namens Prokino)
  • Patricia (moeder van Guido en Kim en voorzitter)
  • Viona (moeder van Sten, Lizz en Flin)
  • Leigh (moeder van Kiley, Katie en Kara)
  • Joyce (moeder van Mirte en Jesse)
  • Sandra (moeder van Eliam, Meira en Naemi)
  • Eline (moeder van Timon en Maud)

  U kunt de leden van de Activiteitencommissie altijd aanspreken op school of even een mailtje sturen naar: acwegwijzerhkz@gmail.com.

  Met vriendelijke groet,
  de Activiteitencommissie

 • Klankbordgroep ouders

  Als ouders die lid zijn van de Medezeggenschapsraad willen wij de ouders van alle leerlingen goed vertegenwoordigen. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig met ouders te praten. Te horen hoe zij tegen dingen aankijken en samen met hen bepalen wat we belangrijk vinden voor de school, leerlingen, leerkrachten en ouders.

  We willen graag een brede vertegenwoordiging van ouders zien in de klankbordgroep. Iedere ouder kan meedoen. We komen twee keer per schooljaar ’s avond op school bij elkaar. We vertellen dan wat er in de MR vergadering is besproken en horen graag jullie ideeën. Bijvoorbeeld over hoe we ouders bij de school en het onderwijs kunnen betrekken, hoe we de pr van de school kunnen organiseren, hoe de school met de ouders (en leerlingen) communiceert, etc. We bespreken de onderwerpen die de ouders/verzorgers aandragen.

  Data klankbordgroep
  Wil je meedoen? Je bent van harte welkom om een keer aan te schuiven bij de klankbordgroep. De klankbordgroepen voor het schooljaar 2023-2024 vinden plaats in:

  november 2023
  maart 2024

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

  Benieuwd naar de minimaregelingen vanuit de gemeente Borsele? Dan kun je terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ.

  In het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage €21 per leerling.

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen