Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op de Wegwijzer gebeurt.

 

Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

 • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.

 • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.

 • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.

 • Vakantierooster

 • Risico inventarisatie/calamiteitenplan

 • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten

 • Formatie

 • Schoolgids

 • Begroting

 • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

 

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

 • Celine Steenhard (oudergeleding- voorzitter)

 • Mirjam Jongejan (oudergeleding)

 • Co van Es 

 • Elsbeth Haasnoot 

 • Marnix Maljaars (directeur: is adviserend lid van de MR)

 

Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar ‘s middags op school plaats.

 

Klankbordgroep ouders

De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad wil de ouders van alle leerlingen goed vertegenwoordigen. Daarom vinden zij het belangrijk om regelmatig met ouders te praten. Te horen hoe zij tegen dingen aankijken en samen met hen bepalen wat we belangrijk vinden voor de school, leerlingen, leerkrachten en ouders. Twee keer per jaar komt de klankbordgroep op school bijeen om daarover te praten. Alle ouders zijn dan welkom!

De klankbordgroepen voor het schooljaar 2022-2023 vinden plaats op een nader te bepalen avond in:

 • 10 november 2022
 • 7 maart 2023

 

Heb je vragen of tips? Mail naar: wegwijzer AT alberoscholen DOT nl