Zorg op school

Hoe is de zorg op de Wegwijzer geregeld ?

1. Instructie 

Op onze school werken we voornamelijk met klassikale instructie. Wanneer blijkt dat enkele kinderen behoefte hebben aan extra instructie, krijgen zij die, terwijl de overige kinderen zelfstandig aan het werk zijn. Natuurlijk houden we er rekening mee dat kinderen die verlengde instructie krijgen, minder tijd hebben om die instructie bijvoorbeeld schriftelijk te verwerken. Dit geldt voornamelijk voor de vakken rekenen, lezen en taal. Bij lezen werken we in niveaugroepen. We maken gebruik van het expliciete directe instructiemodel (EDI). Hierbij zijn er tijdens de instructie vier stappen te onderscheiden:

 

1. de leerkracht doet het voor

2. de kinderen en de leerkracht doen het samen

3. de kinderen werken coöperatief

4. de kinderen laten zelfstandig zien dat ze de stof beheersen

Meer informatie hierover vindt u op http://www.directeinstructie.nl/ 

 

2. Leerlingvolgsysteem 

Het komt ook voor dat niet alle kinderen even ver zijn. Daarom houden we een leerlingvolgsysteem bij. Het leerlingvolgsysteem wat wij gebruiken is Parnassys. Dit hebben we nu voor spelling, technisch lezen, rekenen, taal en begrijpend lezen. Ook voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van een Parnassys, we gebruiken dan het onderdeel Zien.

Voor iedere leerling worden relevante gegevens bijgehouden in de leerlingenmap. Van alle leerlingen is een dossier met gegevens over het gezin, de leerlinggesprekken, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken en test- en rapportgegevens van de verschillende jaren. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze dossiers om. Alleen de groepsleerkrachten, de IB-er en de directie hebben hierin inzage.

Ouders hebben te allen tijde inzage in het dossier van hun eigen kind.

 

3. Interne begeleiding

Eveline de Visser is de intern begeleider van de Wegwijzer, zij coördineert de extra ondersteuning op onze school. Eveline organiseert b.v. bijeenkomsten zoals leerling- en groepsbesprekingen voor het team. Verder schakelt zij indien nodig externe ondersteuning in, houdt de leerlingendossiers op orde en regelt de invulling en uitvoering van de arrangementen. 

Wanneer er vragen zijn op leergebied, over gedrag of opvoeding, dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht. Het is ook mogelijk om in gesprek te gaan met de leerkracht en intern begeleider. Loopt u gerust binnen voor het stellen van een vraag of voor het maken van een afspraak. Of bel 0113 568810. Aarzel niet, Eveline zit er voor u en de kinderen.

 

Ondersteuning van leerlingen

Ons streven is om alle leerlingen onderwijs te bieden in hun vertrouwde omgeving. Daarbij streven we naar onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. In het kader van Passend Onderwijs heeft de school de plicht om aan elk kind een passende ondersteuning van onderwijs en zorg aan te bieden. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning we kunnen bieden. Dit  schoolondersteuningsplan kunt u hier vinden.

 

Extra ondersteuning op school

Arrangementen

Samenwerkingsverband Kind op 1 biedt hulp in verschillende arrangementen. Dat betekent dat uw kind een bepaald aanbod krijgt dat bij de behoefte of hulpvraag past. Dat kan bijvoorbeeld de inzet van een ambulant begeleider die de leerkracht en uw kind op school structureel begeleidt. Het samenwerkingsverband heeft weer een eigen ondersteuningsprofiel waarin  afspraken zijn vastgelegd over hun aanbod. de inzet van een onderwijsassistent voor individuele begeleiding voor aangevraagd bij het bestuur van Albero.

Zodra een kind op school voor extra ondersteuning (bijvoorbeeld de aanvraag van een arrangement) in aanmerking komt, wordt dit altijd met de betrokken ouders besproken. Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband (Kind op 1) in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school. Er wordt dan samenwerking gezocht met het samenwerkingsverband ( Kind op 1). We kijken eerst wat we zelf kunnen doen om uw kind te helpen en maken hierover afspraken. Lukt het niet binnen de basisondersteuning of de extra ondersteuning die de school zelf kan bieden dan vragen we het samenwerkingsverband, kind op 1 om hulp.http://www.swvkindop1.nl

Onderwijsassistentie

Wanneer blijkt dat het de leerkracht niet alleen lukt om de kinderen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben, kan er een arrangement worden aangevraagd. Het arrangement houdt in dat een leerling extra ondersteuning krijgt van een onderwijsassistent voor een bepaald vakgebied. De intern begeleider en leerkracht stellen samen met ouders een specifieke hulpvraag op bij het aanvragen van een arrangement. Op basis van deze aanvraag bepaalt het samenwerkingsverband of er een arrangement wordt toegekend. Dit arrangement kan bestaan uit ambulante begeleiding van buiten de school of de inzet van onderwijsassistenten. De onderwijsassistenten bij ons op school zijn Cynthia de Blaeij en Nadine Nieuwenhuijse. Zij werken altijd met kinderen individueel of met kleine groepjes. 

 

Het lukt niet op een reguliere school

Soms is de hulp van het samenwerkingsverband niet voldoende om een kind te begeleiden op de reguliere school. Of komen school, ouders en samenwerkingsverband samen vooraf al tot de conclusie dat de geboden arrangementen onvoldoende zullen zijn voor het kind. De school is in dat geval ‘handelingsverlegen’. Het samenwerkingsverband denkt dan mee wat de beste oplossing is. Het kan zijn dat een plek op een andere school dan passender is. In de meeste gevallen gaat het dan om speciaal (basis)onderwijs.

 

Cluster 1 en 2 scholen

Hulp aan leerlingen die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn, en leerlingen die een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis verloopt niet via het samenwerkingsverband (Kind op 1). Zij maken geen deel uit van het samenwerkingsverband en hebben eigen procedures en werkwijzen.

Cluster 1: Leerlingen die blind of slechtziend zijn: We werken samen met: Koninklijke Visio en Bartiméus.

Cluster 2: Leerlingen die doof of slechthorend zijn en leerlingen met een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis. We werken samen met: Koninklijke Auris Groep.